Hungarian / Magyar

DICE könyvek


A nemzetközi kutatási jelentés magyar fordítása PDF formátumban letölthet? az alábbi linkekre kattintva:
DICE - A kocka el van vetve. Kutatási eredmények és ajánlások.   
Változások világa. DICE tanári csomag


Magyar eredmények és ajánlások:
A kocka magyar oldala. A DICE kutatás magyar eredményei    Borító


A könyvek eredeti angol változata, ill. fordítások más nyelvekre letölthet?ek az alábbi helyr?l:
The DICE has been cast - Policy Paper
Making a World of Difference - Education resourceA könyvekb?l angolul vagy magyarul egy-egy példány ingyenesen elvihet? a Káva Kulturális M?hely irodájából (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.) hétköznap munkaid?ben.


Ezen a honlapon számos további információt olvashat angol nyelven, többek között meghallgathatja a brüsszeli konferencia hangfelvételét is.DICE konferencia Budapest - 2010. december 10., Nemzeti Színház


A konferencia része volt egy tizenhárom európai várost átfogó konferenciasorozatnak, amit október 25-én Brüsszelben, az Európai Parlamentben szervezett konferencia indított el. Brüsszelben a megnyitó beszédet Jan Truszczynski, az Európai Bizottság oktatási és kulturális f?igazgatója (az uniós oktatási és kulturális szakpolitika legfels?bb operatív vezet?je) mondta.
A budapesti konferenciával csaknem egy id?ben Belgrád, Bergen, Birmingham, Bukarest, Gáza, Gdansk, Lisszabon, Ljubljana, Ramallah, Umea és Wageningen városaiban is szerveztek hasonló konferenciákat, legtöbbet az adott ország oktatási és kulturális minisztere nyitotta meg.
A nemzetközi projekt elindítója és projektvezet?je a magyar Káva Kulturális M?hely, így ez a jelent?s nemzetközi hatással bíró projekt magyar kezdeményezés.

Tájékoztató anyagok a konferenciáról:
Ha szeretne tájékoztatást a jöv?beli eseményekr?l, kérjük adja meg elérhet?ségét itt.Mi az a DICE?

A DICE (“Drama Improves Lisbon Key Competences in Education / A drámapedagógia hatása a lisszaboni kulcskompetenciákra”) egy európai uniós támogatással megvalósult, nemzetközi kutatási projekt volt. A két évig tartó projekt keretében egy interkulturális kutatás valósult meg, mely egyéb oktatási-nevelési célkit?zései mellett els?sorban azt vizsgálta, hogy a tanítási színház és dráma milyen hatással van öt kulcskompetenciára a nyolc lisszaboni kulcskompetencia közül. A kutatás megvalósításában tizenkét ország vett részt (vezet?: Magyarország, partnerek: Csehország, Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Norvégia, Palesztina, Portugália, Románia, Svédország, Szerbia és Szlovénia). A partnerek mindegyike komoly szakmai elismertségnek örvend saját hazájában és nemzetközi téren egyaránt, továbbá a projektben résztvev? szakemberek a formális és nem formális oktatás széles skáláját képviselik.

A tanítási színház és dráma területén dolgozó szakemberek hosszú ideje meggy?z?déssel hisznek munkájuk hatékonyságában, ám mindeddig igen ritkán mérték ezt tudományos módszerekkel. A DICE projektben 12 országból több tucat, a tanítási színház és dráma területén a legkülönböz?bb elméleti és gyakorlati háttérrel rendelkez? szakember a tudomány képvisel?ivel (pszichológusokkal és szociológusokkal) szövetkezve azt t?zte ki célul, hogy felméri a tanítási színház és dráma hatásait.

A projekt célkit?zései az alábbiak voltak:
•    Egy interkulturális, kvantitatív és kvalitatív módszereket is alkalmazó kutatással bizonyítani, hogy a tanítási színház és dráma hatékonyan képes a lisszaboni kulcskompetenciákat fejleszteni. A kutatás mintegy ötezer, 13-16 éves fiatal részvételével valósult meg.
•    A kutatások alapján egy ún. “Policy Paper” (Szakpolitikai állásfoglalás) kiadása, és ennek terjesztése az oktatás és a kultúra döntéshozói és szerepl?i körében, európai szinten, illetve világszerte nemzeti és helyi szinteken egyaránt.
•    Egy olyan Oktatási Forrásanyag összeállítása, amely az iskolákat, pedagógusokat és a m?vészeti nevelés szerepl?it segítheti abban, hogy a dramatikus tevékenységeket az oktatásban alkalmazhassák. A csomag terjesztése európai szinten, illetve világszerte nemzeti és helyi szinteken egyaránt.
•    Az egyes résztvev? országok színház- és drámapedagógiai gyakorlatának összehasonlítása, a különféle módszertanok terjesztése a szakért?k és a meglév? szakértelem mobilitásának el?segítése révén.
•    Konferenciák szervezése összesen 13 városban, ahol széles körben ismertetjük a kutatás eredményeit, közöttük Brüsszelben, ahol az Európai Unió oktatási, kulturális és ifjúsági területein dolgozó jelent?s vezet?i vettek részt. A Brüsszeli konferenciára az Európai Parlamentben került sor, a felszólalók között volt Jan Truszczy?ski, az Európai Bizottság oktatási és kulturális f?igazgatója is.

Hipotézisünk az volt, hogy a tanítási színház és dráma hatással van a korábban meghatározott nyolc “Lisszaboni Kulcskompetencia” közül ötre.
A nyolc kulcskompetencia közül az alábbi ötöt vizsgáltuk kutatásunkban:
1.    Anyanyelvi kommunikáció
2.    A tanulás tanulása
3.    Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, állampolgári kompetencia
4.    Vállalkozói kompetencia
5.    Kulturális kifejez?készség

Mindezeken túl úgy gondoljuk, hogy létezik egy, a kulcskompetenciák felsorolásából hiányzó kompetencia, egy univerzális kompetencia, amely arra vonatkozik, hogy mit is jelent embernek lenni. Mi ennek a kompetenciának a “Mindez és még több” nevet adtuk, és beépítettük kutatási eredményeink tárgyalásába is.

A végleges adatbázisunkban szerepl? adatok 12 különböz? ország összesen 4 475 diákjától származnak, akik 111 különböz? féle tanítási színház és dráma programban vettek részt. Nem csak a diákoktól gy?jtöttünk adatokat, de tanáraiktól, a tanítási színház és dráma programok vezet?it?l, független megfigyel?kt?l, küls? értékel?kt?l, és a legjelent?sebb színház- és drámapedagógiai szakemberekt?l egyaránt.

Kutatási eredmények - összefoglaló
Mit mondanak számunkra a kutatás eredményei azokról a diákokról, akik rendszeresen részt vesznek a tanítási színház és dráma körébe tartozó tevékenységekben? Íme, egy vázlatos összefoglaló: azon társaikkal összehasonlítva, akik semmilyen, a tanítási színház és dráma körébe tartozó programon nem vettek részt, a tanítási színház és dráma programok résztvev?i
1.    tanáraik értékelése szerint minden szempontból jobb teljesítményt nyújtanak;
2.    magabiztosabbak azokban a feladatokban, ahol olvasniuk kell, vagy meg kell érteniük valamit;
3.    magabiztosabban kommunikálnak;
4.    inkább tartják kreatívnak önmagukat;
5.    jobban szeretnek iskolába járni;
6.    nagyobb örömüket lelik az iskolai feladatokban;
7.    jobban oldják meg a problémákat;
8.    hatékonyabban küzdenek meg a stresszel;
9.    szignifikánsan toleránsabbak a kisebbségekkel és az idgenekkel;
10.    aktívabb állampolgárok;
11.    nagyobb érdekl?dést mutatnak a választások iránt minden szinten;
12.    jobban hajlanak arra, hogy részt vegyenek a közösségeket érint? ügyekben;
13.    empatikusabbak: figyelembe veszik a többi embert is;
14.    inkább képesek arra, hogy néz?pontot váltsanak;
15.    kezdeményez?bbek és vállalkozóbb kedv?ek;
16.    inkább gondolnak a jöv?jükre, és több tervük is van a jöv?jükkel kapcsolatban;
17.    sokkal szívesebben vesznek részt bármilyen nem? m?vészeti vagy kulturális tevékenységben, nemcsak az el?adóm?vészetek, de az írás, a zeneszerzés, a filmezés, a kézm?vesség terén is, és szívesebben jelennek meg mindenféle m?vészeti vagy kulturális eseményen;
18.    több id?t töltenek az iskolában, több id?t töltenek olvasással, házi munkával, játékkal, beszélgetéssel, többet vannak együtt családtagjaikkal, inkább gondoskodnak fiatalabb testvéreikr?l. Ugyanakkor kevesebb id?t töltenek tévénézéssel és számítógépes játékokkal;
19.    többet tesznek családjukért, inkább vállalnak részmunkaid?s állást, és több id?t töltenek alkotó tevékenységekkel, akár egyedül, akár csoportosan. Gyakrabban járnak színházba, kiállításokra, múzeumba és moziba, gyakrabban kirándulnak és bicikliznek;
20.     gyakrabban válnak osztályukban meghatározó személyiségekké;
21.    jobb a humorérzékük;
22.     jobban érzik magukat otthon.

A kutatás azt is bebizonyította, hogy a tanítási színház és dráma szignifikánsan segíti a legjelent?sebb EU szint? dokumentumokban szerepl? célkit?zések megvalósulását (pl. Európa 2020 stratégia). A tanítási színház és dráma szignifikáns és objektíven mérhet? hatást gyakorol a nyolc kulcskompetencia közül a következ? ötre: Anyanyelvi kommunikáció; Tanulás tanulása; Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, állampolgári kompetencia; Vállalkozói kompetencia és Kulturális kifejez?képesség. Azzal, hogy az állampolgárok nevelése során a tanítási színház és drámát beemeljük az iskolai tantervekbe, a következ? eredményeket érhetjük el:
•    magasabb foglalkoztatási ráta,
•    az iskolából id? el?tt kimaradók számának csökkenése,
•    az oktatás és képzés minden szintjén általános min?ségjavulás,
•    er?sebb szinergia a kultúra és az oktatás között,
•    több aktív állampolgár,
•    a kulturális sokszín?ségre és a kultúrák közötti párbeszédre nyitottabb állampolgárok,
•    innovatívabb, kreatívabb és versenyképesebb állampolgárok.

Mindezek ellenére számos országban a tanítási színház és dráma
•    igen kevés anyagi és/vagy erkölcsi támogatást kap;
•    nem kap helyet a nemzeti alaptantervben és/vagy a fels?oktatás rendszerében.

Ajánlások - összefoglaló
Mindezek alapján arra hívunk fel minden felel?s döntéshozót, az iskolaigazgatóktól az Európai Unió F?biztosáig, hogy ismerjék fel a tanítási színház és dráma jelent?ségét! F?bb javaslataink az alábbiak:
•    Az iskolarendszer számára: A nemzeti alaptantervben minden gyereknek lehet?séget kellene biztosítani arra, hogy iskolai nevelésük során rendszeresen találkozhassanak a tanítási színházzal és drámával, és ezen alkalmakkor jól képzett színház- és drámapedagógusok tanítsák ?ket.
•    A fels?oktatási rendszer számára: Az európai iskolákban minden tanárnak rendelkeznie kellene alapvet? ismeretekkel a tanítási színházról és drámáról, illetve arról, hogy az adott területek hogyan járulhatnak hozzá a tanítás és a tanulás sikerességéhez. Minden európai országban lehet?séget kellene biztosítani arra, hogy a fels?oktatásban résztvev?k képzésük során mélyebb ismereteket szerezhessenek a tanítási színházról és drámáról. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a színházi és dramatikus tevékenységek tanítása nem képzelhet? el megfelel? képzettség nélkül.
•    A partner szervezetek számára: Hozzák létre a tanítási színház és dráma iránt elkötelezett szervezetek hálózatát, tekintet nélkül arra, hogy az adott szervezetek a magán- vagy a közszférában m?ködnek.
•    A nemzeti hatóságok (minisztériumok) és a helyi/regionális hatóságok számára: Alakítsanak ki átgondolt stratégiát a tanítási színház és dráma alkalmazására vonatkozóan. Jogi és pénzügyi eszközökkel segítsék el? a tanítási színház és dráma alkalmazásának terjedését és fejl?dését.
•    Az Európai Unió intézményei számára: Stratégiáiban és kommunikációjában fontolja meg az összes kulcskompetencia jelent?ségét; nyújtson megfelel? támogatást nemzetközi tanítási színház és dráma projektek létrejöttéhez; vállaljon részt abban, hogy a tanítási színház és dráma területét aktívan elismerjék! Európai szint?, hosszú távú stratégia elfogadása szükséges a tanítási színház és dráma ügyének el?mozdításához. Szükségesnek tartjuk, hogy az EU egyértelm? állásfoglalást fogalmazzon meg a tanítási színház és drámával kapcsolatban európai bizottsági közlemény vagy európai parlamenti állásfoglalás formájában, melyekben a fent felsorolt ajánlásokban foglaltak megvalósítására biztatják a tagállamokat.


Mik azok a lisszaboni kulcskompetenciák?
 • Anyanyelvi kommunikáció - A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történ? kifejezésének és értelmezésének képessége (szövegértés, beszéd, olvasás és írás), valamint a megfelel? módon történ? nyelvi érintkezés képessége a társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján – az oktatásban és képzésben, a munkahelyen, otthon és a szabadid?ben.
 • A tanulás tanulása - A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történ? szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony id?beosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböz? kontextusokban – otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben – történ? alkalmazásának a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása er?teljesen befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására.
 • Személyközi és állampolgári kompetenciák - A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A személyközi készségek nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez, és mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók.
 • Vállalkozói kompetencia - A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetev?je van. Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt a küls? tényez?k által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának a képességét. A vállalkozói kompetencia része az egyén felel?ssége saját – pozitív és negatív – cselekedetei iránt, a stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kit?zése és elérése, valamint a sikerorientáltság.
 • Kulturális kompetencia - A 'kulturális kompetencia' a gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet – történ? kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.

A definíciók magyar fordításának forrása itt.Kik vettek részt a projekt megvalósításában?

A konzorciumot vezet? Káva Kulturális M?hely Budapest els? és Magyarország legnagyobb színházi nevelési társulata, magas szakmai színvonalon, elismerten m?köd?, hazai és nemzetközi programokat bonyolító drámapedagógiai és színházi m?hely. F? tevékenységünk színházi nevelési (Theatre in Education – TIE) programok készítése és rendszeres megvalósítása általános és középiskolai csoportoknak, ugyanakkor elkötelezettek vagyunk drámaprogramok és hosszabb távú drámaprojektek megvalósításában is. Az ország különböz? pontjain f?ként 9-16 éves, sok esetben hátrányos helyzet? gyerekek és fiatalok csoportjaival dolgozunk. Programjaink során magas esztétikai min?ségre és a tanulási formák komplex alkalmazására törekszünk. Társulatunk 1994-ben kezdte munkáját, 1997 ?szét?l vált teljesen önállóvá. Munkatársaink Magyarország legtapasztaltabb szakemberei közé tartoznak a dráma, a színházi nevelés és a civil menedzsment területén.

A DICE program a Káva eddigi történetének legnagyobb szakmai projektje. Tizenkét ország szakembereinek (színész-drámatanárok, rendez?k, színészek, drámatanárok és kutatók) együttm?ködésében a dráma és a színházi nevelés hatásvizsgálatát végeztük komplex (kvalitatív és kvantitatív) kutatási módszertan segítségével. Anyagi és f?ként szakmai értelemben is hatalmas volumen? munkáról van szó, melyb?l már középtávon az érintett országok drámapedagógusai, és a tágabb európai drámás közösség is b?ven fognak profitálni. Érdemes megemlíteni, hogy ilyen kaliber? kutatás a dráma és a színházi nevelés területén eddig nem létezett.

A konzorcium tagjai mind a saját országukban, mind nemzetközileg szakmailag elismert szervezetek, és mind az állami, mind a civil szektort reprezentatívan képviselik.

Konzorciumvezet?:
 • Magyarország: Káva Kulturális M?hely

Konzorciumi tagok:
 • Hollandia: Leesmij Alapítvány
 • Lengyelország: Gdanski Egyetem (Uniwersytet Gdanski)
 • Románia: Sigma Art Alapítvány (Fundatia Culturala Pentru Tineret Sigma Art)
 • Szlovénia: Taka Tuka Klub (Durštvo Taka Tuka)
 • Anglia: Big Brum Színházi Nevelési Társulat (Big Brum Theatre in Education Co. Ltd.)

Társult tagok:
 • Cseh Köztársaság: Károly Egyetem, Prága (Charles University, Prague)
 • Norvégia: Bergeni Egyetem (Hogskolen i Bergen)
 • Palesztina: Theatre Day Productions
 • Portugália: Lisszaboni Egyetem (Universidade Técnica de Lisboa)
 • Szerbia: Drámapedagógiai Központ CEDEUM (Centar za dramu u edukaciji i umetnosti)
 • Svédország: Gyerekek és Fiatalok Kulturális Központja, Umea (Kulturcentrum för barn och unga)

A kutatás magyar résztvev?i

Egyszeri alkalom:
- Garabonciás (Gödöll?)
- Káva: Akadályverseny
- Káva: Bábok (a saját programjaink kutatási költségeit öner?b?l fedezzük)
- Kerekasztal
- Kolibri Színház
- Méta / Kontraszt
- Montázs (Miskolc)
- Nyitott Kör

Mind a nyolc esetben egy foglalkozást vontunk be a kutatásba, két-két alkalommal.
 
Folymatos drámamunka:
- Bori Viktor 9-es osztálya, Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola
- Gyombolai Gábor 10-es osztálya, Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola
- Meleg Gábor osztálya, Janikovszky Éva Általános Iskola
- Püspöki Péter osztálya, "Ember- és társismeret, etika" tantárgy (Miksolc)
- Garabonciás M?vészeti Iskola színjátszó csoportja (Miskolc), vez: Ducsai Tiborné
- Jonatán csoport (Terézvárosi Nevelési Tanácsadó), vez: Faluvégi Judit Rita
- Mészáros Zsolt osztálya, Vörösmarty Gimnázium
- Csányi Alapítvány a Gyerekekért, Sárközi Angéla csoportja


Kapcsolat:
Káva Kulturális M?hely
H-1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a., Hungary
tel/fax: (+36-1) 315-07-81
web: www.kavaszinhaz.hu

Projektvezet?: Cziboly Ádám
mobil: (+36) 20-33-56-504
e-mail: cziboly.adam@gmail.com
Skype: cziboly.adam

142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."