Czech / čeština

Anotace

DICE (’Drama Improves Lisbon Key Competences in Education’) je mezinárodní výzkumný projekt, podporovaný EU. Kromě dalších výchovných a vzdělávacích cílů, provádí tento dvouletý projekt mezikulturní výzkum prověřující účinky dramatických aktivit na pět z osmi Lisabonských klíčových kompetencí. Výzkum bude proveden společenstvím šesti partnerů (Maďarsko, Velká Británie, Polsko,Nizozemsko, Slovinsko, Rumunsko) a šesti přidruženými partnery (Česká republika, Norsko, Palestina, Portugalsko, Srbsko, Švédsko).

Hlavními cíli projektu je:
  1. Pomocí mezikulturního kvantitativního a kvalitativního výzkumu prokázat, že dramatické aktivity jsou mocným výchovně vzdělávacím nástrojem ke zdokonalování Lisabonských klíčových kompetencí. Publikovat „Green Paper“, založený na výzkumu, a rozšiřovat ho mezi účastníky/ty co mají podíl na vzdělávání a kultury na evropské, národní a místní úrovni ve 12ti jazycích.
  2. Vytvořit „Evropský výchovně vzdělávací balíček pro dramatické aktivity ve výchově – soubor nástrojů pro školy o tom, jak používat dramatické aktivity ke zdokonalování Lisabonských klíčových kompetencí. Rozšířit tento balíček široce mezi školy ve dvanácti jazycích.
  3. Srovnat dramatické aktivity ve výchově a vzdělávání v různých zemích a napomoci přenosu poznatků odborníků.

Dramatické aktivity ve výchově a vzdělávání jsou osvědčeny jako výborný nástroj pro posilování sociální soudržnosti, osobního naplnění, aktivního občanství, mezikulturního dialogu a genderové rovnosti; zvyšování kreativity, konkurenceschopnosti, porozumění lidským právům, respektu k demokracii; podněcování tolerance a respektu k ostatním lidem a kulturám; a přispívání ke smyslu evropského občanství. Prověřovanými Lisabonskými klíčovými kompetencemi budou:
  • Komunikace v mateřském jazyce
  • Učit se učit
  • Interpersonální, interkulturní a sociální kompetence, kompetence občanské
  • Podnikatelské dovednosti
  • Kulturní rozhled
Jsou to životní dovednosti (nebo celoživotně získáváné dovenosti) a kompetence nutné pro osobnostní rozvoj mladých, jejich budoucího zaměstnání a aktivního evropského občanství.
Inovativním aspektem projektu je, že se jedná o první výzkum, který prokazuje souvislosti mezi dramatickými aktivitami ve výchově a vzdělávání a Lisabonskými klíčovými kompetencemi, s přidanou hodnotou širokého sdílení výzkumu s příslušnou veřejností. Klíčovými závěry jsou Vzdělávací balíček a „Green Paper“. Ve všech zemích budou pořádány konference pro rošíření výsledků projektu napříč Evropou.

Společenství členů je národně i mezinárodně vysoce uznávané a reprezentuje oficiální a neoficiální prvky (nebo oblasti) výchovy a vzdělávání.

Zkoumáním účinků dramatických aktivit na tyto kompetence a následným uveřejněním výsledků se zaměřujeme na klíčové účastníky ve výchově a vzdělávání: učitele, ředitele škol, politické činitele, žáky a neziskové organizace.
142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."