Polish / Polski

DICE (’Drama Improves Lisbon Key Competences in Education’) jest mi?dzynarodowym projektem badawczym wspieranym przez Uni? Europejsk?.  Podczas dwuletniego miedzykulturowego  projektu, oprócz podejmowania inicjatyw edukacyjnych, b?dziemy bada? wp?yw udzia?u w dramie na rozwój pi?ciu z o?miu tzw. Kompetencji Lizbo?skich. Badania b?d? prowadzone przez konsorcjum sze?ciu organizacji partnerskich (z W?gier, Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii, S?owenii, Rumunii) oraz przez sze?? organizacji stowarzyszonych( z Czech, Strefy Gazy, Norwegii, Portugalii, Serbii, Szwecji)

Cele projektu:
  1. Za pomoc? jako?ciowych i ilo?ciowych bada?, dowie??, ?e zaj?cia dramowe w edukacji, s? pot??nym narz?dziem rozwijania Kompetencji Lizbo?skich. Stworzenie  i rozpowszechnienie, w oparciu o prowadzone badania, Zielonej Karty – prawnego dokumentu opublikowanego w dwunastu j?zykach w?ród partnerów na arenie europejskiej, narodowej i lokalnej.
  2. Stworzenie Europejskiego Pakietu Edukacyjnego Dramy w edukacji. B?dzie to narz?dzie dla szkó? opisuj?ce jak wykorzystywa? ?wiczenia dramowe do rozwoju Kompetencji Lizbo?skich. Naszym celem jest szerokie rozpowszechnienie Pakietu w szko?ach w 12 krajach
  3. Porównanie zaj??/?wicze? dramowych stosowanych w edukacji w ró?nych krajach i rozpowszechnienie praktycznej wiedzy ekspertów.

Dowiedziono, ?e zaj?cia prowadzone metod? dramy w edukacji, s? znakomitym narz?dziem wzmacniaj?cym spójno?? spo?eczn?, osobiste spe?nienie, aktywno?? obywatelsk?, dialog miedzykulturowy i równouprawnienie p?ci. Ponadto, wp?ywaj? pozytywnie na rozwój kreatywno?ci, konkrecyjno?ci, zrozumienia praw cz?owieka, poszanowania demokracji. Co wi?cej, do?wiadczenia dramowe ucz? tolerancji, szacunku do innych osób i kultur oraz wspieraj? poczucie przynale?no?ci do wspólnoty europejskiej.

W projekcie DICE b?dziemy bada? takie Kompetencje Lizbo?skie jak:
  • Zdolno?? porozumiewania si? w j?zyku ojczystym,
  • Umiej?tno?? uczenia si?,
  • Kompetencje interpersonalne, mi?dzykulturowe, spo?eczne i obywatelskie,
  • Zmys? przedsi?biorczo?ci,
  • ?wiadomo?? kulturowa
 
które s? ?yciowymi umiej?tno?ciami i kompetencjami niezb?dnymi m?odym ludziom dla rozwoju osobistego, przysz?ego zatrudnienia, oraz aktywnego uczestniczenia w ?yciu wspólnoty europejskiej.

Innowacyjno?ci? projektu jest fakt, ?e jest to pierwsza próba zbadania zale?no?ci pomi?dzy oddzia?ywaniami dramowymi w edukacji a Kompetencjami Lizbo?skimi. Nowatorskim jest równie? pomys? rozpropagowania wyników w szerokim, mi?dzynarodowym gronie. G?ównym rezultatem projektu b?d? wspomniane: Pakiet Edukacyjny i Zielona Ksi?ga(Karta). W celu rozpowszechnienia w Europie wyników bada?, w ka?dym z krajów zorganizowane zostan? konferencje.

Cz?onkowie konsorcjum s? autorytetami uznanymi i rozpoznawalnymi w kraju i za granic?. Reprezentuj? oni zarówno sektory edukacji formalnej, jak i nieformalnej.
Publikuj?c wyniki bada? nad wp?ywem zaj?? dramy na Kompetencje Lizbo?skie mamy na celu dotarcie do g?ównych decydentów, u?ytkowników i twórców edukacji: nauczycieli, dyrektorów szkó?, polityków, uczniów, a tak?e organizacji pozarz?dowych.
142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."